SperIT, primera empresa d’outsourcing tecnològic en certificar-se en SGE 21

  • 0

SperIT, primera empresa d’outsourcing tecnològic en certificar-se en SGE 21

Tags : 

La companyia tecnològica SPERIT acaba d’obtenir el certificat de Gestió Ètica i Socialment Responsable conforme a la Norma SGE 21 de Forètica.

Des de SperIt, el seu director general Jordi Batalla garanteix que per la seva empresa “promoure accions per què el nostre personal, la nostra clientela i les empreses proveïdores tinguin una relació de confiança i es trobin bé treballant amb nosaltres, ha de formar part dels valors de la nostra empresa i l’obtenció d’aquesta certificació ha suposat un reconeixement a la nostra manera d’actuar”.

El certificat SGE 21:2005 garanteix  que les entitats han implementat i verificat un sistema de gestió que permet tenir un control i seguiment de les possibles contingències relatives a la responsabilitat social, així com desenvolupar una millora continua en aquests aspectes.

Els seu objectiu és establir, implantar i avaluar a les organitzacions un sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable i, finalment, certificar la gestió de l’organització vers aquesta norma, el que suposa adquirir voluntàriament un compromís social per aplicar els valors ètics incorporats a cada entitat.

El sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable SGE 21 s’estructura en nou àrees de gestió – Alta Direcció, Relació amb Clients, Proveïdors i Subcontractistes, Recursos Humans, Relacions amb l’Entorn Social i Ambiental, Inversors, Competència i Administració – pels que s’estableix una sèrie d’indicadors o valors ètics aplicables i la implementació dels quals es avaluable objectivament i, per tant, susceptible de ser sotmesa a auditoria.

SperIT ha estat assessorada tècnicament per Ètia.

Share

  • 0

SperIT, primera empresa de outsourcing tecnológico en certificarse en SGE 21

Tags : 

La compañía tecnológica SperIT acaba de obtener el certificado de Gestión Ética y Socialmente Responsable conforme a la norma SGE21 de Forética.

Desde SperIT su director general, Jordi Batalla, garantiza que para su empresa “promover acciones para que nuestro personal, nuestra clientela y la empresas proveedoras tengan una relación de confianza y estén satisfechos de trabajar con nosotros, ha de formar parte de los valores de nuestra empresa y la obtención de esta certificación es un reconocimiento a nuestra manera de actuar”.

El certificado SGE 21:2005 garantiza que las entidades han implementado y verificado un sistema de gestión que permite tener un control y seguimiento de las posibles contingencias relativas a la responsabilidad social así como a desarrollar una mejora continua en estos aspectos.

Su objetivo es establecer, implantar y evaluar en las organizaciones un sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable y, finalmente, certificar la gestión de la organización respecto esta norma. Todo ello supone adquirir voluntariamente un compromiso social para aplicar los valores éticos incorporados por cada entidad.

El sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable SGE 21 se estructura en nueve áreas de gestión – Alta Dirección, Relación con Clientes, Proveedores y Subcontratistas, Recursos Humanos, Relaciones con el Entorno Social y Ambiental, Inversores, Competencia y Administración – para los cuales se establecen una serie de indicadores o valores éticos aplicables y cuya implementación es evaluable objetivamente y, por lo tanto, susceptible de ser auditada.

Ètia ha asesorado técnicamente a SperIT.

Share